مهندسین مشاور جباریان و همکاران | Architect118
مهندسین مشاور جباریان و همکاران

مهندسین مشاور جباریان و همکاران

Lets Start

خدمات

صمیمانه مفتخریم به خدمت رسانی

مشاوره مشاوره کاربری، موقعیت پروژه، ابعاد زمین، متراژ، نوع متریال، فروش.... طراحی طراحی اماکن مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، دکوراسیون داخلی، فضای سبز .... نظارت نظارت بر اجرا و پیشرفت پروژه ،انتخاب و خرید متریال، روش اجرا .... اجرا مجری پروژه های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، دکوراسیون داخلی، فضای سبز و بازسازی ....

مهندسین مشاور جباریان و همکاران مهندسین مشاور جباریان و همکاران